Polskie Forum Kolekcjonerów Kapsli - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Forum „Katalogkapsli.pl”

 • 1

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę i Stroną danych osobowych Użytkowników, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki Usługodawcy jako administratora danych.
 1. Do niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Forum „Katalogkapsli.pl”. Słowa odpowiadające definicjom zawartym w § 1 Regulaminie Strony internetowej „Katalogkapsli.pl” należy rozumieć w sposób tam opisany, o ile rozpoczynają się od dużej litery.
 • 2

Administrator danych

Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca – Pan Mateusz Wiśniewski, zamieszkały w Rotmance (83-010), ul. Modrzewiowa 16.

 • 3

Cel przetwarzania

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego świadczenia Usług dostępnych na stronie.  Powyższe oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania Konta na Stronie przez Użytkownika,

- korzystania przez Użytkownika z Usług,

- korzystania przez Użytkownika z procedury reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu.

 • 4

Rodzaj przetwarzanych danych

Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się na Stronie:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- nazwa konta,

- miejscowość,

- numer IP Użytkownika.

 1. Korzystania z Usług:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- nazwa konta,

- miejscowość,

- numer IP Użytkownika.

 1. Dane podawane przez Użytkownika podczas procedury reklamacji:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- nazwa konta,

- miejscowość,

- dane dotyczące wykupienia dostępu do Rozszerzonej wersji Usług,

 • 5

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i udostępnianie odbiorcom za jego uprzednią zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji Konta na Stronie.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Konta na Stronie oraz ogranicza dostęp do części Usług.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, zarówno przez określony czas oraz w określonym zakresie, a Usługodawca będzie zobowiązany zachować się zgodnie z żądaniem Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca poprawił lub sprostował dane osobowe Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby Usługodawca przekazał posiadane dane Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą przez adres e-mail podany w § 7 poniżej, podając nazwę i adres podmiotu, do którego Usługodawca ma przekazać dane osobowe Użytkownika oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika.
 8. Usługodawca ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Usługodawcę działaniach.
 • 6

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić przez Użytkownika, a także w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.
 1. Po usunięciu Konta, Usługodawca i Strona pozostawią wyłącznie informacje dozwolone przez prawo.
 • 7

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@katalogkapsli.pl.

 • 8

Powierzenie przetwarzania danych i Odbiorcy danych

 1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w zakresie niezbędnym dla realizacji Usług.
 1. Usługodawca udostępnia, za zgodą Użytkownika udzieloną przy zakładaniu Konta, dane Użytkownika w postaci podanego imienia, nazwiska, nazwy konta oraz adresu e-mail innym zalogowanym na Kontach Użytkownikom, w celu wykonania Usług, w tym Usług związanych z umożliwieniem wzajemnego kontaktowania się Użytkowników zalogowanych na swoich Kontach. W przypadku braku zgody na powyższe udostępnianie, zakres Usług dostępnych dla Użytkownika zostanie ograniczony i część Usług może być dla Użytkownika niedostępna.
 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 • 9

Pliki Cookies

 1. Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Stronę w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 1. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Strony. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (zmienne Local Storage).
 1. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Strony;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Użytkownik pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.
 1. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
 1. W przeglądarce Microsoft Edge należy: wybrać z menu głównego pozycję „Ustawienia”, a następnie pozycję „Wyświetl ustawienia zaawansowane” i określić poziom prywatności w sekci „Prywatność i usługi”,
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”,
 3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”,
 4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”,
 5. W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać “Blokuj cookies”.

Powyższe sposoby na niewyrażenie zgody mogą ulec zmianie. Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 • 10

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze Strony, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na Stronie. Na wniosek operatora Strony, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze Strony i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując poniżej dostępną wtyczkę:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „Polskie Forum Kolekcjonerów Kapsli”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.