Polskie Forum Kolekcjonerów Kapsli - Regulamin

REGULAMIN

Forum katalogkapsli.pl

 • 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Konto - uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Strony (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika;

Oferta – propozycja zawarcia Transakcji między Użytkownikami, złożenie której ułatwione jest przez dostępne na stronie Usługi, lecz odbywa się bez wpływu i udziału Usługodawcy.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami;

               

Strona – strona internetowa forum https://forum.katalogkapsli.pl/. Strona może być również nazywana „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams”.

Towar – Kapsle, przedmioty do kapsli podobne lub przedmioty związane z kapslami (w tym tampodruki, owijki, etykiety czy kapsle zastępcze).

Usługi – ogół oferowanych przez Usługodawcę świadczeń na Stronie.

Usługodawca – Podmiot oferujący Usługi oraz prowadzący Stronę. Strona prowadzona jest przez Pana Mateusza Wiśniewskiego, zamieszkałego w Rotmance (83-010), ul. Modrzewiowa 16.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 1. Celem Strony jest promocja kolekcjonowania i zainteresowania Towarami, umożliwienie usystematyzowania posiadanych przez Użytkowników Towarów oraz stworzenie warunków ułatwiających Użytkownikom ewentualną wymianę Towarów.
 2. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania na Stronie treści niezgodnych z prawem, o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie niniejszego postanowienia może skutkować całkowitym zablokowaniem dostępu do Strony oraz poinformowaniem dostawcy Internetu Użytkownika niewłaściwym zachowaniu.
 3. Usługodawca może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy temat lub post, jeśli narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub w celu zapewnienia porządku i przejrzystości na stronie. Użytkownikom rażąco lub nagminnie naruszającym postanowienia Regulaminu Usługodawca jest uprawniony udzielić nagany, ograniczyć dostępność usług na Stronie lub stale zablokować dostęp do Strony i usunąć Konto.
 • 3

Konto Użytkownika

 1. Korzystanie ze Strony oraz Rejestracja Konta na Stronie jest darmowa. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie co najmniej wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji w wersji elektronicznej, dostępnej na Stronie pod zakładką „ZAREJESTRUJ SIĘ”, zapoznanie się z i akceptację Regulaminu oraz akceptację Polityki Prywatności.
 1. Poprzez dodanie danych w formularzu rejestracji, Użytkownik zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.
 2. Każdy użytkownik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji. Wszelkie dane kontaktowe podawane są przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć Konto poprzez naciśnięcie stosownego przycisku w zakładce „PROFIL”.
 • 4

Usługi

 1. Usługodawca poprzez Stronę oferuje Użytkownikom Usługi w postaci udostępnienia platformy komunikacyjnej typu forum, podzielonej na sekcje i tematy oraz ich moderowania.
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłącznie wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu Strony, a zakres i rodzaj świadczonych Usług stanowi przejawi inicjatywę twórczą Usługodawcy. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany rodzaju, formy i zakresu świadczenia Usług. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia przez Użytkowników jakichkolwiek odszkodowań, zadośćuczynienia, roszczenia o naprawienie szkody, przywrócenie do stanu uprzedniego lub odstąpienia od umowy.
 • 6

Reklamacje

 1. Przedmiotem reklamacji na Stronie może być wyłącznie kwestia naruszania Regulaminu przez innych Użytkowników Strony.
 2. Celem złożenia reklamacji Użytkownik, zgłosi Usługodawcy zaistniały problem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w § 10 Regulaminu.
 3. Usługodawca w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatrzy zgłoszenie Użytkownika i według własnej oceny Usługodawcy, w razie potrzeby, podejmie niezbędne akcje.
 • 7

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczone Usługi na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i zachowania Użytkowników umieszczone na Stronie w ramach lub w wyniku korzystania z Usług na Stronie, ani za składane przez Użytkowników Oferty oraz ich akceptację przez innego Użytkownika, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, autentyczność, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Użytkowników do zawarcia umowy, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Strony lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.
 • 8

Ochrona danych osobowych

Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

 • 9

Wymogi techniczne i oprogramowanie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Stron i Usług za pośrednictwem Strony poprzez połączenie internetowe.
 2. Usługodawca dochowa starań, aby korzystanie ze Strony możliwe było za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń. Jednakże, zaleca się korzystanie z aktualnych przeglądarek: Chrome, Opera, Firefox, Safari.
 1. Strona działa w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje online, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com.
 • 10

Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@katalogkapsli.pl, a w tytule wiadomości na wstępie dodać dopisek: FORUM.

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin został w swojej oryginalnej wersji sporządzony w języku polskim. Regulamin może być tłumaczony na inne języki, jednak nie mają one mocy tekstu autentycznego. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca będzie wersja polska.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia ich na Stronie, o ile nie zostało to określone w odmienny sposób przez Usługodawcę. Serwis poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej. Korzystanie z Usług lub Strony po umieszczeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację jego nowej treści. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania ze Strony oraz Usług.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 roku.

 

Ostatnia zmiana: 20.01.2019 roku